• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Jaarvergadering - alleen voor leden - maandag 19-11-2018 20:00 uur - geen aanmelding nodig

ALGEMENE LEDENVERGADERING op maandagavond 19 november 2018 in ’t Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda
 3. Notulen van de vergadering van 23 november 2017
 4. Privacy reglement
 5. Algemeen Jaarverslag 2017-2018 -  secretaris
 6. Financieel Jaarverslag 2017-2018 - penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming lid en reserve lid kascommissie
 9. Begroting 2019-2020
 10. Voorstel Contributie 2019-2020
 11. Verkiezing bestuurslid wegens tussentijds aftreden op 1 april 2018 van bestuurslid dhr. H.G. Hurenkamp. Door het bestuur voorgestelde kandidaat: Dhr. E.C. Klasen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door de voorzitter.

Praktische informatie:

De vergadering vindt plaats in een kleine zaal van ‘t Gorechthuis.

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden; desgewenst moet het lidmaatschap aantoonbaar zijn.

De stukken worden tijdens de vergadering verstrekt.