• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Jaarvergadering - dinsdag 29 nov. 2022 om 20.00 ALLEEN voor LEDEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdagavond 29 november 2022 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 3 te Haren aanvang 20.00 uur ======================================================================================================================= AGENDA. 1. Opening door de voorzitter. 2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda. 3. Korte uiteenzetting over recente ontwikkelingen en blik naar de toekomst. 4. Notulen van de digitaal afgehandelde ALV 2021 zijn niet gemaakt. 5. Algemeen Jaarverslag 2021-2022 - secretaris. 6. Financieel Jaarverslag 2021-2022 - penningmeester. 7. Verslag kascommissie. 8. Benoeming lid en reserve lid kascommissie. 9. Begroting 2023-2024. 10. Voorstel Contributie 2023-2024. 11. Rondvraag. 12. Sluiting door de voorzitter.

Praktische informatie:

De vergadering vindt plaats in een kleine zaal van de Ontmoetingskerk

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden;

desgewenst moet het lidmaatschap aantoonbaar zijn.

 

De financiële stukken worden tijdens de vergadering verstrekt.