• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het Nutsdepartement Groningen-Haren is een zelfstandige vereniging; ingeschreven bij de KvK onder nummer 40024703.

Samen met ruim 75 andere departementen vormt het departement een onderdeel van de landelijke vereniging Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

De provincie Groningen telt 21 departementen, welke zijn ondergebracht in een tweetal informele regio's: Noord-Groningen en Oost-Groningen. Het Departement Groningen-Haren valt onder de regio Noord-Groningen.

Doel van de vereniging

Art.5 van de statuten luidt:

"De vereniging stelt zich ten doel, in overeenstemming met de doelstelling van de Maatschappij, het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard."

 

Beleidsplan

Ons huidige beleidsplan is hier te raadplegen.

Informatie voor leden


Het Departement doet niet aan belangenbehartiging, maar bevordert wel de betrokkenheid bij de maatschappij middels het organiseren van eigen activiteiten en het participeren in activiteiten van derden. In overeenstemming hiermee is het Departement lid van de Vereniging Culturele Raad Haren (CRH).

In districtsverband wordt daarnaast doorgaans eenmaal per jaar een activiteit aangeboden. Bovendien hebben de twee Groninger districten de Stichting Museum Theater Commissie (Nut-MTC) in het leven geroepen. Deze commissie biedt leden de mogelijkheid evenementen op cultureel gebied te bezoeken en deel te nemen aan een jaarlijks terugkerende meerdaagse culturele reis naar een Europese stad of streek.  Los van uw lidmaatschap van het departement kunt u donateur worden van de Stichting Nut-MTC.

Bestuur Departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

  1. H. van Donselaar, voorzitter
  2. J.A.A. Kamphuis, secretaris
  3. R.A.C. Slager, penningmeester
  4. E.C. Klasen, programma coördinator
  5. mw G.J.J. Poell, notulist 
  6. mw C.M.O. van den Berg, lid

Raadpleeg hier onze privacy verklaring